Pic of the Week

Aquesta secció del blog mostrará una imatge presa durant la setmana anterior (...en la mesura del possible). This blog section will show a picture taken during the previous week (...as far as possible). Esta sección del blog mostrará una imagen tomada durante la semana anterior (...en la medida de lo posible).