Seminari Sobre Fotogravat / Seminario Sobre Fotograbado


  • El Divendres 10 de Novembre (9:30-13:30h i 15-17h) d’enguany i dintre del marc de la celebració del 20é Aniversari del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) impartiré un Seminari sobre Fotogravat. El temari s’iniciarà amb una breu ressenya històrica dels seus antecedents, la relació amb el naixement de la Fotografia i la continuïtat i importància que com a tècnica d’estampació d’imatges va tenir a finals del Segle XIX i gairebé tot el Segle XX. En una segona part, es veuran les particularitats del mètode clàssic de Talbot-Klič, l’evolució del mètode fins a l’aparició de sistemes alternatius amb altres materials. Finalment, es dedicarà una tercera part a comentar i mostrar les possibilitats que algunes tècniques de processament d’imatge obren en la pràctica contemporània del fotogravat. Totes aquestes explicacions es complementaran amb una mostra de materials com fotolits d’impressió digital, paper gelatinitzat, gelatina adherida a la planxa de coure, planxes ja gravades i estampacions sobre papers de qualitat. A l’enllaç hi trobareu el Formulari d’Inscripció.
  • El Viernes 10 de Noviembre (9:30-13:30h y 15-17h) de 2017 y en el marco de la celebración del 20 Aniversario del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), impartiré un Seminario sobre Fotograbado. El temario se iniciará con un breve reseña histórica de sus antecedentes, la relación con el nacimiento de la Fotografía y la continuidad e importancia que tuvo como técnica de estampación de imágenes a finales del Siglo XIX y casi todo el Siglo XX. En una segunda parte se verán las particularidades del método clásico de Talbot-Klič, la evolución de del método hasta la aparición de sistemas alternativos con otros materiales. Finalmente, se dedicará una tercera parte a comentar y mostrar las posibilidades que algunas técnicas de procesado de imagen abren a la práctica contemporánea del fotograbado. Todas estas explicaciones se complementarán con una muestra de materiales como fotolitos de impresión digital, papel gelatinizado, gelatina adherida a la plancha de cobre, planchas ya grabadas y estampaciones sobre papeles de calidad.En el enlace encontraréis el Formulario de Inscripción.
  • Next Friday November, the 10th and into the celebrations of the 20th Anniversari of the Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), I will teach a seminar about Photogravure on Copperplate. The syllabus will begin with a brief review of its background, the relationship with the birth of Phtography and the continuity as well as importance it has had as a technique of image printing during the end of the XIX Century and almost the complete XX Century. A second part will deal with the details of the so called Classic Method of Talbot-Klič and the evolution of this technique until the appearance of alternative systems with new materials. Finally, the third part will be dedicatec to comment and show the possibilities that some digital image processing technique offer to the contemporary practice. All explanations will be complemented with the show of materials as digital positives, gelatinized paper, etched copperplates and prints on quality papers. The link will take you to the Entry Form. (Seminar will be held in Spanish).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: